Balears sostenibles & Associates

Una visiˇ del que podrien ser i no son le Illes Balears, denunciem el que no hauria de succeir, i donem suport incondicional a les bones prÓctiques en tots els camps. Encara que aix˛ sigui una prÓctica perillosa al nostre paÝs, defenssem la llibertat d'expressiˇ com a ˙nica forma de arribar a gaudir de una democrÓcia plena, sense estar captius dels terroristes econ˛mics que ofeguen els rebels de la nostra terra. Com deia Ogilvy, la creativitat i genialitat que necessitem, la trobarem molt mÚs facilment entre els rebels, i els inconformistes, que entre la resta.

Projecte presentat per Conselleria de Turisme.

tomeu | 24 Maig, 2011 06:43

1 PROJECTE DE DECRET (tràmit d’audiència) Decret .../2011, d ... d ..., pel qual es regula la professió de guia turístic a les Illes Balears La primera constància que es té de les funcions de guia data del primer terç del segle passat, si bé els primers exàmens que es varen convocar —i que indueixen a considerar aquestes funcions com una professió— no es varen dur a terme fins l’any 1947. Els articles 46 i 47 de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears, recullen la professió dels guies de turisme, havent-se desenvolupat aquesta figura en el Decret 112/1996, de 21 de juny, que regula l’habilitació de guia de turisme a les Illes Balears i en l’Ordre del conseller de Turisme, de 26 de maig de 1997. Aquesta normativa s’ha vist darrerament superada per la normativa europea i la transposició estatal i autonòmica d’aquesta. De fet, d’una banda, la Unió Europea ha aprovat la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, com també a determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat, i la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior. De l’altra, l’Estat, amb l’objectiu d’incorporar i transposar aquestes directives, ha aprovat el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, i el Reial decret 1255/ 2009, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en guia, formació i assistències turístiques i se’n fixen els ensenyaments mínims. Finalment, amb idèntic objectiu, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha aprovat la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior que dóna una nova redacció a l’article 46 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, que han incidint sobre aquest àmbit. 2 Per tant, es fa necessari aprovar un nou decret per adaptar la normativa de la professió de guia a aquestes normes. D’altra banda, la Llei 10/1998, de 14 de desembre, reguladora dels col·legis professionals, que defineix aquests com a corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, afegeix en l’article 2.2 que han de col·laborar amb el Govern i l’Administració de les Illes Balears per satisfer els interessos generals. Dit això, en l’article 10 assenyala com un dels fins essencials l’ordenació de l’exercici de la professió, i en l’article 11.1 n, que han de col·laborar amb les universitats per a la capacitació dels futurs titulats i facilitar la incorporació d’aquest a l’activitat professional mitjançant les accions formatives corresponents. La Llei 5/2004, de 20 de desembre, crea el Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.11 del títol III de la Llei 1/2007, estableix la competència exclusiva de la Comunitat Autònoma en matèria de “Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic. Promoció turística. Informació turística. Oficines de promoció turística a l’exterior. Regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics. Regulació de les línies públiques pròpies de suport i promoció del turisme”, l’article 70.3 estableix la competència pròpia dels consells insulars en matèria de “Informació turística. Ordenació i promoció turística”, i l’article 58.3 disposa que “en les competències que, d’acord amb aquest Estatut, els consells insulars hagin assumit com a pròpies, el Govern de les Illes Balears podrà establir els principis generals sobre la matèria, garantint l’exercici de la potestat reglamentària per part dels consells insulars”. Aquest decret es una norma de caràcter suprainsular, reguladora del sector dels guies turístics, en execució de les facultats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’efecte d’establir els principis generals sobre la professió de guia turístic, que té una clara vocació de generalitat. Per tot això, a proposta de la consellera de Turisme i Treball, ........ el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d .... d ..... de 2011, 3 DECRET Capítol I Disposicions generals Article 1 Objecte i àmbit territorial d'aplicació Aquest Decret té per objecte la regulació de la professió de guia turístic en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Article 2 Definició de la professió de guia turístic La professió de guia turístic consisteix en l’activitat que realitzen les persones que es dediquen professionalment i degudament qualificades, amb caràcter habitual i retribuït, a la prestació de serveis d'informació, orientació i interpretació del patrimoni històric i natural, dels béns d'interès cultural, dels béns catalogats i de la resta de recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants, tant en les dues llengües oficials com en qualsevol altra llengua estrangera que, en tot cas, ha de ser acreditada. Article 3 Delimitació de la professió de guia turístic  1. La professió de guia turístic només pot ser exercida per les persones que figurin en el registre oficial de l'autoritat que sigui competent sobre la matèria a l’illa en què despleguin habitualment les seves funcions i que disposin de la corresponent habilitació, atorgada per l'autoritat esmentada, d’acord amb el que es disposa en l’article 4. Es dispensa de l’obligació de registre els guies titulats i professionals qualificats al seu país d'origen que es desplacin a les Illes Balears per exercir aquesta professió de manera temporal o ocasional, d'acord amb el que disposa l’article 14 del Reial decret 1837/2008. En aquest darrer cas, aquestes persones han de complir amb el tràmit de declaració prèvia regulat en l’article 13 del Reial decret esmentat i l’autoritat que rep la declaració prèvia i les renovacions d’aquesta ha de trametre una còpia al Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears.  2. D’acord amb l’article 12.2 del Reial decret 1837/2008, l'Administració ha d’avaluar en cada cas per separat la lliure prestació que com a criteri general ha de tenir en compte l’estacionalitat pròpia de tota activitat turística a les Illes Balears i les definicions següents:  a) Es considera prestació ocasional el servei de guia turístic que arriba a les Illes Balears acompanyant un grup i retorna amb el mateix grup. b) Es considera prestació temporal la prestació de servei de guia turístic en períodes no superiors a 14 dies, amb freqüència anual i amb continuïtat en el temps amb l’obligatorietat de renovació de la declaració prèvia segons l’article 13.3 del Reial decret esmentat. Article 4 Obtenció de l’habilitació L’habilitació esmentada en l’article 3 s’obté mitjançant la superació de les proves que l’autoritat competent en matèria de turisme convoqui amb caràcter periòdic establint les bases i el programa en el qual s’han d’especificar els mòduls per matèries i la comissió avaluadora. Els guies de turisme habilitats per altres comunitats autònomes poden exercir l’activitat a les Illes Balears una vegada que l’autoritat competent en matèria de turisme hagi comprovat aquesta habilitació. En cas de considerar que no resulta acreditat el coneixement suficient en les matèries de l’àrea específica de l’àmbit d’actuació del guia de turisme, d’acord amb l’article 6, i els coneixements lingüístics exigits en l’article 5, poden presentar-se a les proves convocades només en els mòduls corresponents a coneixements de l’àrea específica i dels idiomes català i castellà no acreditats. Article 5 Accés a la professió de guia turístic  1. Per accedir a la professió de guia turístic s’ha de tenir acreditada la 5  qualificació professional mínima de guiatge, informació i assistència turística que figura en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Qualificació que disposa una durada de 2.000 hores i un nivell de formació professional de grau superior i dóna accés al títol de tècnic superior en guiatge informació i assistència turística (Reial decret 1255/2009).  També poden accedir a la professió els qui acreditin el títol universitari de Grau de Turisme. D’acord amb l’article 71 del Reial decret 1837/2008 i de l’article 46 de la Llei 2/1999, general turística, els beneficiaris del reconeixement de les seves qualificacions professionals han de posseir els coneixements lingüístics de les llengües catalana i castellana necessaris per a l’exercici a les Illes Balears al mateix nivell exigit per als estudis acadèmics que donen accés a la professió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  2. També poden accedir a la professió de guia turístic les persones que disposin de les acreditacions i les habilitacions que permeten l’exercici professional com a guia turístic en l’àmbit territorial de les Illes Balears atorgades abans de l’aprovació d’aquest Decret.   3. De conformitat amb l’article 21 del Reial decret 1837/2008, les persones que aportin un certificat de competència o un títol de formació exigit per un altre estat de la Unió Europea vàlid per accedir-hi o per exercir la professió de guia turístic o que es trobin en les situacions que es regulen en els punts 3, 4 o 6 de l’article esmentat, poden accedir i exercir la professió de guia turístic a les Illes Balears amb la qualitat de règim de llibertat d'establiment, d'acord amb el que s’estableix en l’article 3 d’aquest Decret.  La prestació del servei es considera en règim de llibertat d’establiment a partir dels quinze dies d’activitat en aquesta comunitat autònoma. 4. Malgrat l’establert en l’apartat anterior, les persones interessades que es trobin en les situacions que disposa l’article 22 del Reial decret 1837/2008, referent a mesures compensatòries i per garantir els coneixements necessaris de l'àrea especifica d'actuació, han d'escollir entre fer un període de pràctiques o superar 6 una prova d'aptitud, d'acord amb la regulació que la conselleria competent en matèria de turisme estableixi respecte d’això. L’administració competent ha de convocar i tramitar les proves d’aptitud d’acord amb el programa i les bases que han de ser regulats mitjançant ordre, tot i que aquesta pugui encomanar la seva gestió al Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears. El període de pràctiques és d’un mínim de 728 hores repartides en un període màxim de tres anys, acompanyats d’un guia turístic en exercici i en l’activitat pròpia de l'àmbit d’actuació del guia turístic, tal com queda detallat en l’article 5 d’aquest mateix Decret. Article 6 Àmbit d’actuació Són activitats per a les quals és necessària la presència de guia turístic les visites i els desplaçaments en les excursions turístiques en l’itinerari de les quals figuri la visita o l’aturada en algun dels llocs següents: a) Museus, coves i jaciments arqueològics. b) Esglésies, convents, santuaris i monestirs. c) Monuments, castells, fortaleses i torres d’aguait. d) Béns declarats d'interès cultural i béns catalogats. e) Nuclis antics de poblacions. f) Mercats tradicionals i altres mercats amb tradició centenària. g) Monuments naturals. h) Espais naturals protegits a nivell d’ANEI, parc natural o reserva natural i cales i platges protegides, que es visitin amb transport col·lectiu o modalitat de senderisme. i) Possessions tradicionals obertes als visitants que siguin o incloguin en el seu recinte béns catalogats. 7 Article 7 Transports turístics Els transports turístics han de disposar de la presència de guia turístic, quan la normativa en matèria de transports així ho exigeixi. Article 8 Excepcions No és necessària l’actuació de guia turístic en els casos següents: a) Els serveis d'acompanyament i assistència en ruta a grups de turistes o visitants, no inclosos en l’article 6 d’aquest mateix Decret, que són de lliure exercici. b) Els serveis prestats per funcionaris o personal al servei de l’Administració pública així com per professionals de l’ensenyament que realitzin activitats d'informació com a conseqüència de les seves activitats d'acompanyament d'alumnes de centres d'ensenyament situats a les Illes Balears, sense rebre cap retribució per aquest concepte. c) Els transport següents: trasllats a creuers marítims, pràctiques esportives, encants i platges, establiments d’espectacle i d’oci, sempre que no incloguin la visita a algun lloc del prevists en l’article 5. d) Les activitats que organitzi o tuteli la Conselleria de Medi Ambient als espais naturals gestionats per aquesta. Capítol III Dels drets i deures Article 9 Dels drets Els guies turístics, en l’exercici de la seva professió, tenen el drets següents: a) Percebre d’aquell que els requereixi per als serveis propis de la professió els honoraris que lliurement estipulin. b) Contractar lliurement els seus serveis amb empreses, entitats i particulars, tant en règim professional com en règim laboral. 8 Article 10 Dels deures Són obligacions dels guies turístics les següents: a) Complir totalment el programa de visites concertat i pel temps convingut. b) Dissenyar els itineraris, quan així es requereixi. c) Informar objectivament, en l’àmbit de la seva professió, sobre totes les qüestions que siguin d'interès per al turista i especialment sobre tots i cadascun dels aspectes històrics, artístics, culturals, socioeconòmics, etnològics, ecològics o geogràfics dels llocs que es visitin o transitin. d) Atendre degudament el turista o visitant i complir les normes d’ètica professional. e) Complir les obligacions empresarials, laborals i fiscals que es requereixin per a l’exercici de la professió, d'acord amb la normativa pròpia que les regula. f) Exhibir l’acreditació o el distintiu professional assignat pel col·legi professional durant l’exercici de l’activitat o prestació del servei. En el cas de l’exercici de les activitats de guia turístic sense complir allò que disposa aquesta norma reglamentària, s’ha d'estar a allò que disposa el títol IV sobre les infraccions i sancions de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balear. Disposició addicional única Habilitació competencial 1. El que disposa aquest Decret es dicta en virtut de la competència de la Comunitat Autònoma en matèria de principis generals establerta, a l’empara de l’article 58.3 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. 2. A l’efecte de l’exercici de les competències pròpies, els consells insulars poden establir les disposicions que considerin adients amb relació al que estableix l’article 6. 9

Disposició transitòria única Competències del Consell Insular de Mallorca Fins que el Consell Insular de Mallorca no assumeixi les funcions i els serveis amb relació a les competències en matèria d’ordenació del turisme que li corresponen, d’acord amb la Llei orgànica 1/2007, el Govern i l’Administració de les Illes Balears han de continuar exercint les funcions a què es refereix aquest Decret. Disposició derogatòria Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret i, en particular, el Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l’habilitació de guia turístic a les Illes Balears, i les modificacions posteriors; l’Ordre del conseller de Turisme de 26 de maig de 1997, per la qual es desenvolupen alguns aspectes del Decret 112/1996, de 21 de juny, i l’Ordre de 8 de novembre de 2005 per la qual s’estableixen el programa i les bases que han de regir les convocatòries de les proves per a l’habilitació de guia turístic a les Illes Balears. Disposició final primera Desenvolupament Es faculta la Conselleria de Turisme i Treball perquè dicti les disposicions necessàries per aplicar i desenvolupar aquest Decret, en l’àmbit de les seves competències. Disposició final segona Entrada en vigor Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  Deixo completament l'anàlisi d'això perquè el faceu voltros.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb